تعداد واحدهای رشته مهندسی صنایع

تعداد واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی صنایع باید تا پایان دوره تحصیل بگذرانند:


  1. دورس عمومی :           ۲۲ واحد
  2. دروس پایه :                ۲۲ واحد
  3. دروس اختیاری:            ۲۸ واحد
  4. دروس تخصصی:           ۶۶ واحد
  5. دروس کارگاهی:            ۳ واحد
  6. کارآموزی:                     ۱ واحد (۲۴۰ ساعت)

  • جمع کل : ۱۴۲ واحد