کد دروس گروه مهندسی صنایع

کد دروس تخصصی مهندسی صنایع با عدد ۱۳۲۷، دروس عمومی با عدد ۳۵۰۰ و دروس پایه با عدد ۱۳۲۰ شروع می شود، لذا دانشجویان محترم دروسی که با کدی غیر از این کدها ارائه شده است را بدون ارائه درخواست کتبی به گروه اخذ ننمایند و درصورت اخذ، این دروس حذف خواهند شد.